Privacyverklaring

Q-link Training & Coaching, gevestigd aan Laan 20, 2512 GN Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.qlinktrainingencoaching.nl

Laan 20,

2512 GN Den Haag

070-2055773

Fernando Monteiro is de Functionaris Gegevensbescherming van Q-link Training & Coaching hij is te bereiken via fernando@qlinktrainingencoaching.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om een beter beeld te krijgen van jou, verzamelt Q-link Training & Coaching jouw persoonsgegevens. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als wij jouw inschrijving ontvangen:

 

 • Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de opdrachtgever of deelnemer;
 • Een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;
 • Nationaliteit en geboorteplaats van de opdrachtgever of deelnemer;
 • Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de deelnemer;
 • Gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van het onderwijs;
 • Gegevens die betrekking hebben op de behaalde studieresultaten;
 • Gegevens voor de organisatie van het onderwijs;
 • Gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van trainingskosten;
 • Gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van opdrachten, coaching en trainingen;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@qlinktrainingencoaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Aan wie worden jouw persoonsgegevens verstrekt?

Degenen die:

 • Belast zijn met de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
 • leiding geven aan de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
 • noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden.
 • Anderen, indien:
 • de opdrachtgever of deelnemer zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht.

Wanneer verzamelt Q-link Training & Coaching jouw persoonsgegevens?

Q-link Training & Coaching verzamelt jouw gegevens vanaf het moment dat jij je via onze website inschrijft, via een trainingswebsite-/socialmedia site inschrijft of door een medewerkers van ons benaderd wordt. Voordat wij jouw gegevens bewaren en verwerken, zullen wij eerst toestemming vragen. Zo wordt tijdens het invullen van het online inschrijfformulier nadrukkelijk om jouw toestemming gevraagd door middel van een verplicht veld.

Waarom verzamelt Q-link Training & Coaching jouw persoonsgegevens?

Q-link Training & Coaching maakt gebruik van jouw persoonsgegevens om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor het aangaan een samenwerking in de vorm van bijvoorbeeld een trainingsaanbod. Verder maken we gebruikt van jouw persoonsgegevens om jou op de hoogte te stellen van de planning, informatie rondom de trainingen en nieuwe ontwikkelingen binnen Q-link Training & Coaching.

Op het moment dat je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, zullen wij zo snel mogelijk reageren. Q-link Training & Coaching zal de gegevens die jij toestuurt bewaren zolang als nodig is om jou verder te helpen.

Hoe lang bewaart Q-link Training & Coaching persoonsgegevens?

Q-link Training & Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Jouw sollicitatiegegevens worden tot 1 jaar na de inschrijfdatum bewaard. Wanneer je bij ons een overeenkomst sluit, worden jouw persoonsgegevens tot 2 jaar na de einddatum van het laatste contract bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Q-link Training & Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Q-link Training & Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Q-link Training & Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@qlinktrainingencoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Q-link Training & Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Q-link jouw persoonsgegevens beveiligd?

Q-link Training & Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@qlinktrainingencoaching.nl. Q-link Training & Coaching heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • SSL: Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.